Algemeen advies

PENSIOENOPBOUW

Het einde van het jaar nadert en u wil nog 'kosten' maken? U wil minder belasting betalen? U wil een pensioen opbouwen?

De volgende zaken raden wij iedereen aan:

PENSIOENSPAREN

Per partner kan u tot 950 per jaar storten; dit is aftrekbaar in de personenbelasting; u recupereert 30% via de belastingen.

U kan kiezen tussen een belegging in aandelen (spaarrekening) of een belegging met gegarandeerd kapitaal en gewaarborgd minimumrendement.(spaarverzekering)

 

VRIJ AANVULLEND PENSIOEN ZELFSTANDIGEN

Uw pensioen als zelfstandige zal later 'gene vette' zijn. Sluit een contract VAPZ af.

U recupereert deze aan marginaal tarief, zijnde meestal 50%; bovendien vermindert de grondslag voor uw sociale bijdragen.

De premie is wel beperkt tot 8,17% van uw referte-inkomen en met een absoluut maximum van ong. 3.000 € per jaar, alsook valt ze binnen de zg. ‘80% grens.

 

GROEPSVERZEKERING - INDIVIDUELE
PENSIOENTOEZEGGING

Indien u onder vennootschap werkt, kan u een groepsverzekering of IPT afsluiten; de premie wordt betaald door uw vennootschap en is een fiscaal aftrekbare kost binnen de 80%grens; het pensioenkapitaal komt ten goede van uzelf op pensioenleeftijd, weliswaar na aftrek van gemiddeld 20% diverse taksen en belastingen.

Het kapitaal blijft steeds voor u, gelijk wat er met uw vennootschap mag gebeuren. (verkoop, faillissement)

Interessant daarbij is de zogenaamde Back-service, waarbij u tot 10 jaar terug nog een premie kan betalen, en deze kan flink oplopen; interessant indien u bijvoorbeeld een grote of eenmalige winst verwacht, en wel wat ‘kosten’ kan gebruiken.

Wij raden aan eerst uw VAPZ te maximaliseren, en indien er nog (fiscale, financiële) marge is deze aan te vullen met dergelijke verzekering.

Ze kan ook gekoppeld worden aan een gewaarborgd inkomen verzekering.

Voor deze drie producten kan uw bank of makelaar u verder helpen met de berekening en technische uitleg; vraag zeker enkele offertes op, gezien de ene maatschappij al een grotere 'kostenstructuur' heeft dan de andere. Wij kunnen deze voor u ook laten nazien bij twijfel.

 

VOORAFBETALING

Zoals u weet dient iedere zelfstandige of vennootschap de belasting op zijn voorziene winst vooraf te betalen.

Zoniet wordt een belastingvermeerdering toegepast, die logisch is, gezien de afrekening meestal pas een jaar later gebeurt. (geen vermeerdering voor starters de eerste drie jaar)

Zelfstandigen betalen vooraf als volgt:

Voorafbetaling natuurlijke personen

Koning Albert II Laan 33 bus 42 1030 Brussel

679-2002340-66
(IBAN : BE07 6792 0023 4066 en BIC : PCHQ BEBB)

Referte: ofwel deze die u via het overschrijvingsformulier ontvangt van de fiscus, ofwel naam + BTWnummer

Vennootschappen betalen vooraf als volgt:

Voorafbetaling vennootschappen

Koning Albert II Laan 33 bus 42
1030 Brussel

679-2002330-56 (IBAN : BE20 6792 0023 3056 en BIC : PCHQ BEBB)

Referte: ofwel deze die u via het overschrijvingsformulier ontvangt van de fiscus, ofwel naam + BTWnummer

U kunt 4 keer vooraf betalen per jaar, zijnde tegen:

 • 10/4
 • 10/7
 • 10/10
 • 20/12

Hoe vlugger u betaalt, hoe hoger het belastingvoordeel.

U kan ook makkelijk en goedkoop via uw bankier een voorafbetalingskrediet afsluiten.

Ieder jaar bezorgen wij elke klant een voorstel tot voorafbetaling, op basis van de huidige en te verwachten winstcijfers.

 

BEDRIJFSVOORHEFFING

Klanten die werken via vennootschap dienen een maandelijkse wedde aan zichzelf toe te
kennen.

Deze wedde bespreekt u best vooraf met ons; wij bepalen dan ook het bedrag aan bedrijfsvoorheffing dat per kwartaal dient betaald te worden, alsook zorgen wij voor de kwartaalaangifte bedrijfsvoorheffing en de nodige fiches.

(uitgezonderd zij die dit al laten regelen door een sociaal bureau)

U dient minimaal aan één zaakvoerder een bruto-loon van 36.000,00 € toe te kennen, indien u nog wenst te genieten van het verlaagd opklimmend tarief.( 24,98%), tenzij uw winst lager ligt.

Wenst u uw loon te bespreken of te herzien, gelieve ons dan te contacteren.

 

PERSONEEL

Alle formaliteiten inzake personeel verlopen best via een sociaal bureau; dienaangaande hebben wij ook goede contacten met alle sociale bureaus.

Wij helpen u verder met de juiste contactpersoon die u gratis verder uitleg verstrekt.

U bezorgt ons steeds de facturen van het sociaal bureau alsook de samenvatting van de loonlasten alsook de sociale balans die u elk jaar ontvangt van uw sociaal secretariaat.

 

BEWAARPLICHT

Alle facturen, rekeninguittreksels, ticketten, offertes, … kortom alle beroepsmatige stukken dient u minimaal 7 jaar te bewaren.

Wij raden zelfs aan om alles te blijven bewaren, desnoods in een grote archiefdoos op zolder.

Alle afdrukken, balansen, archieven, … van meer dan drie jaar oud geven wij mee met de klant in een doos, opnieuw dus te bewaren op de maatschappelijke zetel.

Bewaren is dus uw plicht!

 

KASBOEK

Klanten die met dagontvangsten werken (horeca, bakker, beenhouwer, winkel, …) dienen dagdagelijks hun dagontvangsten te noteren. Deze zijn meestal gebaseerd op een kasticket (Z-totaal) die u dient te bewaren voor eventuele controle.

Daarnaast wordt ook een kasboek dagdagelijks bijgehouden, waarbij u de dagontvangsten noteert alsook de kasuitgaven en stortingen naar de bank.

Deze dagontvangsten, Z-totalen en kasboeken plakt u dan best in een A4schriftje, teneinde onnodige discussies met de controleur te vermijden.

De verouderde wetgeving voorziet nog steeds ‘handgeschreven  in een register met vaste bladen’…

Voor meer info of voorbeelden contacteert u ons best.

 

LENINGEN

Van al uw (nieuwe) leningen dient u ons steeds een aflossingstabel te bezorgen!

Indien u rentevoet wordt herzien vragen wij u ook een copie van de nieuwe aflossingstabel.

 

VENNOOTSCHAP?

Als zelfstandige in België werkt u als eenmanszaak of via vennootschapsvorm.

U kan ook steeds naar vennootschap overschakelen, met alle voor- en nadelen vandien.

Voor een uitgebreide bespreking inzake uw dossier maakt u best een afspraak.

Op fiscaal gebied dient u toch wel minstens 45.000,00 € winst te hebben vooraleer een fiscaal voordeel te genieten; naast het fiscale aspect kan een vennootschap ook aangewezen zijn voor andere redenen, bijvoorbeeld samenwerking, opvolging, …

 

SOCIALE BIJDRAGEN

Elk kwartaal betaalt u sociale bijdragen; deze worden berekend op uw inkomen van drie jaar terug. Voor starters worden er minima gehanteerd; starters die onmiddellijk redelijke winsten behalen raden wij aan spontaan meer te betalen.

Deze bedragen minimaal 750 € per kwartaal en max. 4.000 € per kwartaal.

De kleine risico's zijn automatisch inbegrepen.

Ook de medewerkende echtgenotes dienen te worden aangesloten.

In bijberoep kan men de bijdragen beperken tot 70 € per kwartaal, op voorwaarde dat de winst beperkt is en u minimum parttime als arbeider of bediende werkt. (ong. 18u/week)

Gelieve de sociale bijdragen TIJDIG te betalen, zoniet is er een verhoging van 3%  en 7% het LAATSTE kwartaal!

Voor 2014 wordt voorzien in een nieuw berekeningssysteem waarbij sociale bijdragen meer bepaald zullen worden op de inkomsten van het jaar zelf.

 

BTW

Iedere BTW-belastingplichtige dient een BTW-aangifte in te dienen tegen:

 • 20 april
 • 20 juli
 • 20 oktober
 • 20 januari

met betrekking tot de activiteiten van het verlopen kwartaal.

Zaken die een jaaromzet behalen van meer dan 1.000.000 € dienen een maandelijkse BTWaangifte in te dienen.

U dient alle facturen en uittreksels van het verlopen kwartaal voor de 10de van het betreffende kwartaal bij ons binnen te brengen.

Zoniet kunnen wij geen tijdige BTWaangifte garanderen.

De BTW-betaling gebeurt ook tegen de 20ste van de maand volgend op het kwartaal. U dient ook BTW-voorschotten te betalen, telkens gelijk aan 1/3 van het bedrag van het vorige kwartaal.

Wij bezorgen u elk kwartaal telkens een brief met de te betalen BTW en de te betalen voorschotten.

Niet betaling binnen de maand betekent een verhoging van 15% alsook intresten; respecteer dus de termijnen en betaal op tijd; de BTW is een slechte financier, en discussiëren helpt echt niet meer…

Hoe betaalt u BTW?

BTWontvangsten Brussel

679-2003000-47 (IBAN BE22 6792 0030 0047   BIC PCHQ BE BB)

VERPLICHTE REFERTE (OGM code staat op uw BTW brief) te gebruiken (telkens dezelfde  - zie BTWbrief - BTWnummer met 0 ervoor en twee cijfers erna)

Elke drie maanden ontvangt iedereen een BTW rekeninguittreksel - gelieve dit ook steeds aan ons mee te geven.

Laattijdige BTW en BTW na controle dient te worden betaald aan BTW Mechelen. (waarvoor u dan ook een apart schrijven ontvangt)

Alle brieven dienaangaande dient u asap aan ons voor te leggen!

 

KLASSEMENT

Hoe kan u ons het beste bijstaan door een ‘propere’ boekhouding aan te leveren.

Daarmee bedoelen wij chronologisch alle facturen in een ringmap te klasseren, alle beroepsmatige rekeninguittreksels afdrukken en op nummer steken, alle correspondentie aangaande tijdig aan ons bezorgen.

Om u te helpen bezorgen wij elke klant een zwarte documententas met gepersonaliseerd naamplaatje, om periodiek de nodige documenten bij ons te binnen te brengen.

Wij adviseren de klant elke maand de nodige stukken binnen te brengen, ook al dient u slechts per kwartaal een BTW aangifte in te dienen; zo kunnen wij korter op de bal spelen en uw boekhouding up tot date houden.

 

 

BELASTINGEN

Elk jaar ontvangt u ook een aanslagbiljet in de personenbelasting; vennootschappen ontvangen een apart aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting.

Deze legt u best aan ons voor; best bewaart u daarvan een copie voor uzelf gezien u deze bijvoorbeeld jaarlijks moet voorleggen voor de kinderopvang.

Wij controleren het aanslagbiljet; eventueel bezwaar dient binnen de zes maanden te gebeuren.

U ontvangt ook elk jaar de belastingsaangifte (bruine enveloppe); gelieve deze ook onmiddellijk aan ons te bezorgen.

U dient ons steeds ook alle attesten (bank, kinderopvang, sociale bijdragen, verzekeringen, …), loonfiches,… te bezorgen.

 

AFTREKBARE KOSTEN

Opdat u een uitgave als kost zou kunnen aftrekken zijn er vier voorwaarden te vervullen:

 1. Beroepsmatig karakter (of gedeeltelijk)
 2. Bewijsstuk (factuur)
 3. Betaald of gedragen in het jaar zelf
 4. Bedoeld om belastbare inkomsten te verkrijgen

Indien uw uitgave voldoet aan deze vier voorwaarden kan u de uitgave fiscaal in mindering brengen.

Voor twijfelgevallen contacteert u ons maar.

 

Electriciteit-gas-water

Zorg steeds voor facturen !

Veel firma's zenden geen facturen meer op indien u de betaling domicilieert!

Zorg ook dat de factuur op de juiste naam en BTW nummer staat; veel problemen kunnen zo worden vermeden.

Personeel

Gelieve de maandelijkse facturen en overzicht nettto-lonen steeds mee te geven met de BTWboekhouding.

Jaarlijks ontvangt u ook een samenvatting van de loonlast en sociale balans; deze hebben wij ook nodig.

Brandstof

Zorg steeds voor facturen, zoniet is de BTW niet aftrekbaar.

Autokosten

Gelieve ons per personenwagen het jaar van aankoop, het model en type, brandstof en CO2 uitstoot mee te delen. (te vinden op de roze inschrijvingskaart of via garagist uitgedrukt in gram per km)

Verzekeringen

Gelieve de premiebetalingen mee te geven; gelieve ook te noteren om welke premie dit gaat gezien er weinig detail op dergelijke gegevens staat.

 

VOORRAAD

Voor zij die handelsgoederen verkopen, dienen jaarlijks op balansdatum een voorraad op te maken.

U kan dit bijvoorbeeld in Excel doen en dan inplakken in een vast boek.

U neemt gewoon de aantallen per produkt * de aankoopprijs.

Het totaal nemen wij op in de boekhouding.

 

VERZEKERING

Bedrijfsverzekeringen

Wij raden u aan om met een professionele makelaar al uw polissen te overlopen en ervoor te zorgen dat u voor alles verzekerd bent.

Zo bent u best verzekerd voor oa. brand, arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, auto, familiale, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, levensverzekering, enz…

 

 

JAARREKENING

Ieder jaar dient de BVBA of NV zijn jaarrekening neer te leggen op electronische wijze.

Daartoe moet ook een neerleggingskost betaald te worden.

Iedere vennootschap dient daarom deze kost vooraf te betalen op het speciaal door ons  geopend rekening nummer 738-0213278-94 Pylyser jaarrekeningen, zijnde het bedrag van ong. 150 € (+ index), met vermelding van naam en jaarrekening 201X, en dit ten laatste tegen 15 maart van het jaar X + 1.

U ontvangt elk jaar een apart schrijven om de neerleggingskost op onze derdenrekening over te schrijven.

Laattijdige neerlegging betekent verhoging van de neerlegginskost !

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy