2014-003 Handelshuur hernieuwing

HANDELSHUUR HERNIEUWING

 

  • Tijdstip

De aanvraag moet ter kennis gebracht worden van de verhuurder

-       ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het einde van de lopende 9-jarige periode.

-       per gerechtsdeurwaarderexploot of per aangetekende zending met (bij voorkeur) ontvangstbevestiging (rode kaart).

Het is aangeraden de aanvraag in twee exemplaren op te stellen.

 

  • Inhoud

Op straffe van nietigheid moet volgende vermeldingen wettelijk verplicht in de aanvraag worden opgenomen:

  1. De voorwaarden waaronder u bereid bent de nieuwe huur aan te gaan
  2. De verwittiging dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing onder de gestelde voorwaarden in te stemmen indien hij niet binnen de drie maanden kennis geeft van weigering van hernieuwing, andere voorwaarden of het aanbod van een derde

 

  • Antwoord

De verhuurder beschikt over een termijn van 3 maanden (vanaf dag na ontvangst aanvraag) om zijn beslissing kenbaar te maken. De verhuurder kan aanvaarden, andere voorwaarden stellen of weigeren.

 

  • Wederantwoord

Zelfs wanneer u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden van de verhuurder, moet u hem binnen de 30 dagen na zijn antwoord uw akkoord meedelen per aangetekende zending. Wanneer dit niet gebeurt, vervallen uw rechten op hernieuwing en ook op een eventuele uitzettingsvergoeding.

 

  • Dagvaarding

Gaat u niet akkoord met de voorwaarden, dan moet u zich binnen dezelfde 30 dagen tot de Vrederechter wenden. Alvorens tot dagvaarding over te gaan, kan u de verhuurder tot minnelijke schikking doen oproepen. Komt er geen antwoord tot stand, dan maakt de Vrederechter hiervan proces-verbaal op en dan zal u alsnog tot dagvaarding moeten overgaan (binnen 30 dagen na datum proces-verbaal). Bent u niet akkoord met de beslissing van de Vrederechter, dan kan u in beroep en zelfs in cassatie gaan. Is ook die beslissing negatief, dan kan u afstand doen van uw aanvraag tot hernieuwing (binnen 15 dagen na betekening vonnis). Doet u dit niet, dan wordt de huur hernieuwd tegen de prijs en de voorwaarden vastgesteld door de rechter.

 

 

 

BVBA Pylyser - Boekhouding, Fiscaliteit, Consultancy